Razpis kandidacijskega postopka

PGD Gornja Radgona

Kandidacijska komisija

V skladu s Pravilnikom o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev za
obdobje 2023 do 2028, ki ga je na svojem zasedanju dne 21. 11. 2022 sprejel Upravni
odbor PGD Gornja Radgona, Kandidacijska komisija objavlja naslednji

                                     RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA

I. Kandidacijski postopek se razpisuje za:
1. Predsednika PGD
2. Poveljnika PGD
3. Namestnika predsednika PGD
4. Namestnika poveljnika PGD
5. Predsednika nadzornega odbora PGD
6. Predsednika disciplinske komisije PGD
7. Člane upravnega odbora PGD (poleg predsednika, poveljnika in namestnika
predsednika še 12 članov PGD)
8. Člane poveljstva PGD (poleg poveljnika in namestnika poveljnika še 5 članov)
9. Člane nadzornega odbora (poleg predsednika še 2 člana)
10.Člane disciplinske komisije (poleg predsednika še 2 člana in 2 nadomestna člana)
…………………………………………………………………………………………
11.Delegate skupščine GZ (vsaka članica PGD 2 delegata)

II. Kandidacijski postopek se razpisuje za mandatno obdobje 2023 – 2028

III. Pogoji in rok za kandidiranje
1. Kandidat je lahko vsak, ki izpolnjuje splošne in posebne pogoje.
2. Kandidat mora Kandidacijski komisiji predložiti pisno soglasje h kandidaturi za
posamezno funkcijo do roka, določenega z rokovnikom. S soglasjem se kandidat
zavezuje za sposobno in vestno izpolnjevanje funkcije, za katero kandidira.
3. Kandidat za Predsednika PGD mora izpolnjevati pogoje, ki jih določa Statut PGD.
4. Kandidat za namestnika predsednika PGD mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni za
Predsednika PGD.
5. Kandidat za Poveljnika PGD mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo Pravila gasilske
službe in Posebna pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev.
6. Kandidat za namestnika poveljnika mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo Pravila
gasilske službe in Posebna pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev.
7. Kandidati za predsednika in člane Nadzornega odbora morajo imeti splošno znanje in
izkušnje potrebne za izvajanje nalog nadzornega odbora, ki jih določa statut PGD.
8. V ponedeljek dne, 23. 1. 2023 do 12. ure je zadnji rok za vložitev na sedežu
društva; predlagatelji člani PGD pisno vložijo pri PGD Gornja Radgona, Kandidacijski
komisiji predloge za kandidate za posamezne funkcije v PGD za volilni občni zbor PGD
v letu 2023.

IV. Obvezne sestavine pisnih kandidatur:
1. Kandidat mora Kandidacijski komisiji predložiti pisno soglasje h kandidaturi za
posamezno funkcijo z izjavo o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev do roka,
določenega z rokovnikom. S soglasjem se kandidat zavezuje za sposobno in vestno
izpolnjevanje funkcije za katero kandidira.
2. Kandidatura ugasne s pisnim umikom soglasja, ki ga kandidat lahko predloži
kandidacijski komisiji najkasneje 31 dni pred zasedanjem volilnega Občnega zbora
oziroma z izvolitvijo na posamezno funkcijo (najkasneje 7. 2. 2023).

V. Predlaganje kandidatov
1. Kandidate za Predsednika PGD lahko predlaga najmanj 5 članov.
2. Kandidate za Poveljnika PGD lahko predlaga najmanj 5 operativnih članov.
3. Kandidate za člane Upravnega odbora, člane Poveljstva, predsednika in člane
Nadzornega odbora, predsednika in člane Disciplinske komisije predlagajo oziroma
evidentirajo lahko najmanj 5 članov.
4. Kandidata za namestnika predsednika PGD predlaga kandidat za Predsednika PGD.
5. Kandidate za namestnika poveljnika, podpoveljnika in člane Poveljstva predlaga
kandidat za Poveljnika PGD.
6. Kandidati za Predsednika PGD oziroma Poveljnika PGD morajo predstaviti vizijo in
razvoj PGD za mandatno obdobje. Kandidati za Predsednika PGD morajo predstaviti
tudi kandidate za namestnika predsednika in za člane Upravnega odbora (med njimi
morajo biti predstavnik mladine, predstavnica članic in predstavnik veteranov),
kandidati za Poveljnika PGD pa kandidate za namestnika poveljnika in člane Poveljstva.
Predstavitve se opravijo na članskem sestanku ali volilnem Občnem zboru.
7. Kandidacijska komisija 30 dni pred zasedanjem volilnega Občnega zbora na oglasni
deski PGD objavi listo kandidatov za posamezne funkcije v PGD, ki izpolnjujejo
predpisane pogoje.
8. Lista kandidatov za posamezne funkcije se oblikuje po abecednem vrstnem redu
priimkov kandidatov in vsebuje naslednje podatke: priimek in ime, letnico rojstva,
stopnjo splošne izobrazbe in gasilski čin.

VI. Postopek izvolitve
1. Kandidacijska komisija predlaga v izvolitev za Predsednika PGD oziroma za Poveljnika
PGD kandidate, ki imajo predpisano podporo.
2. Predsednik PGD, izvoljen na volilnem Občnem zboru, predlaga v izvolitev kandidata za
namestnika predsednika PGD.
3. Predsednik PGD, izvoljen na volilnem Občnem zboru, predlaga v izvolitev člane
Upravnega odbora.
4. Poveljnik PGD, izvoljen na volilnem Občnem zboru, predlaga v izvolitev kandidate za
namestnika poveljnika in člane Poveljstva.
5. Izvolitev predsednika in članov Nadzornega odbora. Kandidacijska komisija predlaga v
izvolitev kandidate, ki so jih predlagali člani PGD, izpolnjujejo pogoje za opravljanje te
funkcije in so podali pisno soglasje.
6. Izvolitev predsednika in članov Disciplinske komisije. Kandidacijska komisija predlaga
v izvolitev kandidate, ki so jih predlagali člani PGD, izpolnjujejo pogoje za opravljanje
te funkcije in so podali pisno soglasje.

VII. Razpis velja takoj in se ga objavi na oglasni deski PGD.

Gornja Radgona, 27. 12. 2022                                  PREDSEDNIK KOMISIJE:
                                                                                           Tomislav Habulin l. r.          

Obrazec za prijavo (klikni tukaj)