Co Operation

Projekt / Das Projekt Co_Operation  bo prispeval k ciljem, ki so določeni v Programu sodelovanja. / soll zu den im Kooperationsprogramm dargelegten Zielen beitragen. Cilji in rezultati projekta so, če povzamemo, / Die Projektziele und Resultate sind im Überblick:

  • Skupna usposabljanja in izobraževanja / Gemeinsame Ausbildungs- und Trainingsdurchführung
  • Pravna podlaga za čezmejne reševalne akcije / Die Rechtsgrundlagen für Einsatzmöglichkeiten
  • Prenos dobrih praks / Transfer bewährter Praktiken

Glavni skupni cilj projekta je: »Okrepitev sodelovanja med deležniki na področju obvladovanja tveganj in priprava ter uveljavitev ustrezne pravne podlage za skupno reševanje na obeh straneh meje«. V okviru programa se ta cilj naslanja na predvidene ukrepe, ki predstavljajo močne mreže na lokalni/regionalni ravni, skupne kapacitete, prenos in izmenjava strokovnega znanja, spretnosti, znanja in praks. Z izvedbo projekta se bo prispevalo k povečanju stopnje trajnostnega institucionalnega sodelovanja na področju obvladovanja tveganj v programskem območju.

Das Hauptziel des Projekts ist „Verbesserung der Zusammenarbeit im Bereich des Risikomanagements und die Vorbereitung und Implementierung geeigneter Gesetzesunterlagen für die Ermöglichung der gemeinsamen Rettungsaktionen im grenzüberschreitenden Gebiet ohne unnötiger Verzögerung“. Im Rahmen des Programms ist dieses Ziel mit den Aktivitäten verbunden, die zur Stärkung der Lokalund Regionalnetze und zum Wissens-, Fertigkeiten- und Praxistransfer beitragen. Mit der Projektausübung werden wir auch zum höheren Niveau von nachhaltiger Institutionszusammenarbeit auf dem Gebiet des Risikomanagements beitragen.

Na razpis prijavljamo projekt intenziviranja sodelovanja med občinama Gornja Radgona in Bad Radkersburg na področju skupnega preprečevanja naravnih tveganj (predvsem poplave). Šlo bo predvsem za čezmejno sodelovanje med gasilskimi društvi (v okviru slovenskega deluje tudi skupina potapljačev), civilno zaščito in rdečim križem.
Predvidevamo načrtovanje in izvajanje skupnih akcij (npr. požarne vaje, vaje reševanja iz vode ob poplavah, itd.). Podpora temu bo priprava jezikovnih tečajev za pripadnike enot gasilcev, civilne zaščite, rdečega križa, itd. za lažje sporazumevanje. Za izboljšanje nivoja izvajanja medsebojnih aktivnosti, bomo nabavili tudi potrebno opremo za reševanje in usposabljanje. Zaradi težav, ki se pojavljajo ob skupnih reševalnih akcijah v preteklosti in preveliki birokratiziranosti postopkov, se bo pristopilo k pripravi bilateralnega sporazuma, ki bo podlaga za izvajanje skupih reševalnih akcij v prihodnje. V okviru projekta bodo inštruktorji razširili in poglobili znanja na področju reševanja v specifičnih situacijah in svoja znanja razširili še na druge pripadnike ustreznih društev v čezmejnem območju.

Za potrebe izvajanja povezovalnih aktivnosti, izobraževanj in usposabljanj med akterji na obeh straneh meje (javna uprava, občinska uprava, gasilci, reševalci, civilna zaščita), bodo v gasilskem domu opremljene in obnovljene tri dvorane/predavalnice (ena večja in dve manjši), prekrila pa se bo tudi streha, ki je v slabem stanju. Za namene prenosa dobrih praks, bo izvedena analiza dosedanjih aktivnosti navezave stikov in spodbujanja sodelovanja med čezmejnima občinama ter pripravljene smernice za druge zainteresirane občine, s poudarkom na izvajanju aktivnosti ob naravnih in socialnih tveganjih (primer beguncev). To bomo pripravili na podlagi izvedene konference na kateri se bodo predstavile dobre prakse sodelovanja med občinami programskega območja SLO-AUT.